Bugün Bilinmiyor ?   Yarın ? ?   Ertesi gün ? ?
 

Herkes için Futbol Hakemliği İç Talimatı

MADDE 1. AMAÇ

Bu İç Talimat’ın amacı, Herkes için Futbol Hakemi yetiştirilmesine yönelik esasların belirlenmesidir.
MADDE 2. KISALTMA ve TANIMALAR

Bu iç talimat metninde geçen;

 1. TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,

 2. MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu,

 3. FGM: Futbol Geliştirme Merkezi’ni,

 4. EPAK: Eğitim Planlama ve Araştırma Komisyonu’nu,

 5. HİF Hakemi: Herkes için Futbol Hakemi’ni,

 6. Yaş: Doğum tarihi, başvuru tarihinden çıkartılarak yıl, ay ve gün olarak hesaplanan süreyi,

 7. Futbol Sezonu: TFF Yönetim Kurulu’nca tarihleri belirlenen, ve ilan edilen dönemi ,

 8. Eğitimci: FGM tarafından düzenlenen ilgili kursları başarıyla tamamlayarak İl Eğitimcisi veya Klasman Eğitimcisi unvanını almış olan kişileri,

ifade eder.

MADDE 3. HERKES İÇİN FUTBOL (HİF) HAKEMLİĞİ KURSU (A-B-C)

A. HİF Hakemliği Kursuna Başvuru Şartları

HİF Hakemliği Kursuna başvurmak isteyen adayların, TFF MHK Hakemliğe Giriş Unvan ve Klasmanlara Ayrılma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri İç Talimatı’nın 5. maddesinde belirtilen koşulları sağlamaları zorunludur.

B. Kursun Açılması ve Gerekli Aday Sayısı

 1. Kursların açılabilmesi için; hakem kadrosunda eksiklik bulunan illerdeki İl Hakem Kurulları, ilgili adayları, başvuru formunu doldurmaları için www.tff.org adresine yönlendirir. Başvuru formları FGM tarafından saklanır ve ileride düzenlenmesi muhtemel kurslar için bir bilgi bankası oluşturulur.

 2. FGM tarafından aksine bir karar verilmediği takdirde, HİF Hakemliği Kursu’na en az 15, en fazla 24 aday kabul edilir.

 3. Belirli bir il kapsamında, internet üzerinden yapmış olduğu başvuru kabul edilen adayların sayısı 15’e ulaştığında FGM, o ilde HİF Hakemliği Kursu açılmasına karar verir.

C. Kursun Yeri ve Zamanı
 1. Belirli bir ilde HİF Hakemliği kursu açılmasına karar verildiğinde, kursun başlama tarihi, eğitim yeri ve İl Eğitimcisi FGM tarafından belirlenir.

 2. Kursun başlama tarihi ve yeri HİF Hakemi adaylarına, kursun başlamasından en az 15 gün önce, FGM tarafından e-mail ve SMS aracılığıyla bildirilir.

MADDE 3. HERKES İÇİN FUTBOL (HİF) HAKEMLİĞİ KURSU (D-E-F)

D. E-Öğrenme Kursu

HİF Hakemi adayları, HİF Hakemliği Kursu’na katılmadan önce, FGM tarafından kendilerine e-mail ve SMS aracılığıyla gönderilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanıp www.tff.org adresinden sisteme giriş yaparak, “HİF Hakemliği’ne Giriş “e-Öğrenme Kursu”nu tamamlarlar.

E. Kursun İlanı

 1. HİF Hakemliği Kursu açılmasına karar verilen illerde, kursun hangi tarihlerde, nerede ve hangi saatlerde yapılacağı, FGM tarafından www.tff.org adresinde ilan edilir.

 2. Kursun ilanı için, İl Hakem Kurulları ve sosyal amaçlı hakem kuruluşları ile işbirliği yapılabilir.

 3. Ulusal veya yerel basın kuruluşları ile spor kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik her türlü duyuru yöntemi kullanılabilir.

F. Kursun Başlaması
 1. İnternet üzerinden yaptığı başvuru kabul edilen ve sınıf listesinde isimleri bulunan adaylara ilişkin bilgiler, kursun başlamasından en az 3 iş günü önce, FGM tarafından elektronik ortamda İl Eğitimcisi’ne yollanır.

 2. Kursu başarıyla bitiren adaylar HİF Hakemi lisansı almaya hak kazanırlar.

MADDE 4. KURS İÇERİĞİ ve SINAVLAR

Kurs kapsamında verilen eğitimin içeriğine ve sınavlara ilişkin detaylı bilgiler Tablo-1’de belirtilmiştir.

Tablo -1

HİF Hakemliği
Sınava Katılım Koşulları TFF MHK Hakemliğe Giriş Unvan ve Klasmanlara Ayrılma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri İç Talimatı’nın 5. maddesinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak getirmek.
Yazılı Sınav • Kursun başladığı günün ertesi günü sabah 09:00 da yapılır.
• Çoktan seçmeli 50 sorudan oluşur.
• İçerik: FIFA Uluslararası Oyun Kuralları Kitabı’nda belirtilen konular.
• Her soru 2 puan değerindedir.
100 üzerinden 60 ve daha yüksek puan alan adaylar eğitime devam ederler.
Kurs İçeriği ve Program • Oyun kurallarına, kuralların yorumlarına ve HİF Hakemliğine özel konulara ilişkin en az 15 saatlik bir eğitimi içerir.
• Kursa %100 devam zorunludur.
Atletik Test Yoktur.
Mülakat Yoktur.
Sınav Sorumlusu • Kursu veren eğitimcidir.
• Sorular MHK ve EPAK tarafından hazırlanarak sorumlu eğitimciye iletilir.
• Hakem eğitimcisi, sınav kağıtlarını sınavın yapıldığı yerde kontrol eder ve kursa devam edecek adayları belirler.
• Sınav sonuçlarını aynı günün akşamı EPAK, MHK ve FGM’ye bildirir.
Saha Eğitimi Eğitimin son gününde, tüm adaylar en az 3 saatlik saha eğitimi alırlar.
En az Maç Sayısı Yoktur.
Kadro Sınırsızdır.
Atanabileceği Müsabakalar 6-12 Yaş gruplarında oynanan maçlar, okul maçları, plaj futbolu, 5x5 futbol, futsal maçlarında ve İl Hakem Kurulu’nun uygun göreceği diğer amatör müsabakada görev alabilirler.
Kokart HİF Hakem Kokartı (BEYAZ)

MADDE 5. HİF HAKEMİ SERTİFİKASI

 1. HİF Hakemi Kursunu başarıyla bitiren adayların sertifikaları, MHK onayıyla İl Hakem Kurulları tarafından HİF Hakemlerine teslim edilir.

 2. HİF Hakemleri, bu belgeye dayanarak, vizelerini yaptırdıkları sürece görev alabilirler.

 3. HİF Hakemlerinin atamalarını yapmaya İl Hakem Kurulları yetkilidir.

MADDE 6. FAAL HAKEMLİĞİ BIRAKMIŞ OLANLAR

 1. Geçmişte hakemlik yapmış olan; ancak disiplin cezası dışında herhangi bir sebeple faal hakemliği bırakmış olanlar, 56 yaşından gün almamış olmak koşuluyla, HİF Hakemi Sertifikası almak için 3. maddede belirtilen usullere uygun olarak FGM’ye başvurabilirler.

 2. FGM, başvuruları kabul edilen adaylar için özel bir kurs düzenlenmesine karar verdiğinde, kursun yeri, tarihi ve katılımcılar FGM tarafından görevlendirilen eğitimciye bildirilir.

 3. Kursun yeri ve tarihi, HİF Hakemi adaylarına e-mail ve SMS aracılığıyla bildirilir.

MADDE 7. İÇ TALİMAT İLE DÜZENLENMEYEN KONULAR

Bu İç Talimatta düzenlenmeyen konular hakkında karar vermeye FGM yetkilidir.

MADDE 8. YÜRÜTME

Bu İç Talimat TFF tarafından yürütülür.

MADDE 9. YÜRÜRLÜK

Bu İç Talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun ……………… tarih ve ……………sayılı toplantısında onaylanmasını takiben TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde ilan edilerek yürürlüğe girer.

MADDE 10. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Bu İç Talimat’ın yürürlüğe girmesiyle, 17.08.2005 tarihli 35 sayılı TFF Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiş olan “Hakem Yetiştirme Kursu İç Talimatı”nın bütün hükümleri yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1

Bu İç Talimat’ın yürürlüğe girdiği tarihte “ Aday Hakem” statüsünde olan bütün hakemler, m.6’da belirtilen eğitime katıldıkları takdirde HİF Hakemi sayılırlar.

Geçici Madde 2

Yukardaki fıkrada belirtilen kişilerin, İl Hakemliği statüsüne geçişleri için, TFF MHK Hakemliğe Giriş Unvan ve Klasmanlara Ayrılma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri İç Talimatı’nın 8. maddesinde belirtilen 6 aylık süre geçerli olacaktır.